„СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ – НАУЧИ КАК“ и „ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“.

Written by on 25/04/2023

Информационно разяснителните кампании „СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ – НАУЧИ КАК“ и „ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“ стартира РСПБЗН-Търговище.

Целта на кампаниите е информацията да достигне до възможно повече хора и това да помогне за
намаляване броя на възникналите произшествия вследствие човешката дейност и опазване
живота и здравето на населението чрез формиране на безопасно поведение.

Информация за тези кампании може да намерите в mvr.bg/gdpbzn, pojarna.com както и фейсбук страницата на РСПБЗН-Търговище.

 

Във връзка с настъпването на пролетно-летния сезон и с жътвената кампания е
необходимо от Ваша страна да бъдат изпълнени следните изисквания за пожарна безопасност
при извършване на дейности в земеделските земи.
1. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни
превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 m до тях, от
настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на
стърнищата;
2. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
Паленето на стърнища и други растителни остатъци; използването на открити огнеизточници;
3. При започване на жътвата, житните култури се парцелират на площи за еднодневна
работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 m, изпълнени чрез ожънване,
отстраняване на сламата и изораване. Пожарозащитните ивици се изпълняват и за отделяне на
площите, засети с житни култури, от: горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни
паркове и др.; автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа; от огради
на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните
газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти. Около
съоръженията (стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи,
преминаващи над житни площи, се обособяват пожарозащитни ивици с широчина не по-
малко от 6 m. Изискванията не се отнасят за участъци с площи, по-малки от 100 дка, ако не
граничат с други съседни житни блокове или горски насаждения;
4. При жътва в площ над 100 дка се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен
плуг с минимална широчина на захвата 1 m. При жътва в участъци с обща площ над 2000 дка
се осигурява дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене, съгласно изискванията;
5. В жътвената кампания се ползва земеделска техника, която отговаря на изискванията на
производителя за безопасна експлоатация. Техниката се осигурява с искрогасителни и
пожаротехнически средства за първоначално гасене. Допуска се използване на
турбоконпресори и двигатели с повече от един шумозаглушител, без да е осигурена с
искрогасители;

6. Не се допускат течове на гориво и масла от тръбопроводите и елементите на горивната,
мазилната и хидравличната система на техниката;
7. Техниката по т.5 се осигурява със защита от статично електричество;
8. Основните възли на хедера при зърнокомбайните трябва да отговаря на следните
изисквания: пластините на режещия апарат да са плътно закрепени, мотовилото да няма
огъване или счупване на пружинните палци, както и изтичане на смазка през уплътненията;
при завъртане на шнека на хедера същият не трябва да осъществява контакт с неподвижните
елементи, а палците свободно да се плъзгат;
9. Tехниката по т.5 се почиства ежедневно след приключване на работа от настолен прах,
горими растителни остатъци и масло;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЮРИИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ

ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ:

1. Организират и изпълняват изискванията на Наредбата;
2. Уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи
над 100 дка;
3. Парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни
култури, съгласно изискванията на т.4;
4. Организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна
работа на лица, изпълняващи задълженията, като физическа охрана и наблюдение на посевите
и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол;
5. Осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности
(ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства;
6. Носят отговорност за поддържане в изправно състояние и извършване на техническо
обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на
пожарогасителите;
7. Представят до края на месец Април в РСПБЗН Търговище схеми с разположението
на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване
на пожарната техника и действащите водоизточници;
8. Поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушене и
паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008г. за минималните
изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр.3 от 2009г.);

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА:
1. Спазват установените правила и норми на пожарна безопасност;
2. Могат да работят с наличните пожаротехнически средства;
3. Осъществяват дейности в земеделските земи с техника, която е допусната до участие в
жътвената кампания от органите за ПБЗН и съответства на изискванията;
4. Спазват инструкциите на завода производител за безопасната й експлоатация;
5. Извършват ежедневни технически прегледи за цялостното й състояние и започват
работа само след като установят нейната техническа изправност;
6. Не допускат боксуване на управляваната от тях земеделска техника в житните площи,
стърнища и в района на фуражни площадки;
7. Подхождат с техниката така, че ауспуховите й тръби да се намират на противоположната страна на сеновали и складират груб фураж или леснозапалими материали;
8. Зареждат с гориво на пожарообезопасени места и при неработещи двигатели;
9. Съхраняват горивно-смазочните материали в затворени метални съдове извън посевите
на пожарообeзопасени места;
10. Извършват ремонти и технически обслужвания на техниката на пожарообезопасени
места извън посевите и стърнищата;
При неспазване на написаното по-горе и изискванията на Наредба №8121з-
968/10.12.2014г. за Правилата и нормите на ПБ при извършване на дейности в земеделските
земи, ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност.
Във връзка с настъпването на пролетно-летния сезон и почистването на горските
територии необходимо от Ваша страна да бъдат изпълнени следните изисквания за пожарна
безопасност:
1. Собствениците и ползвателите на горски територии и на обекти във или в близост до
тях:
 участват задължително в гасенето на пожари в горските територии съобразно
възможностите си по време на пожарогасенето;
 планират и извършват необходимите мерки за защита на горските територии, както и на
работниците и/или служителите им, при възникване на горски пожар;
 при възникване на горски пожар подават сигнал на тел. 112 или търсят друг начин за
предоставяне на помощ, когато не са в състояние лично да предоставят такава;
 осигуряват достъп до притежавания/управлявания от тях недвижим имот, на чиято
територия е възникнал пожарът, на екипите и техниката за пожарогасене;
 предоставят при поискване от органите на ПБЗН собствени спасителни,
пожарогасителни, съобщителни, превозни и други налични средства, необходими за
пожарогасенето;
 провеждат обучение и/или инструктират своите работници, служители, посетители и
други лица с мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита на горските територии
от пожари;
2. Председателят на ловната дружина или ръководителят на лова преди всеки излет
провежда инструктаж на участниците в лова за мерките за пожарна безопасност и изискванията
за защита на горските територии от пожари;
3. Ръководствата на туристическите дружества и организаторите на туристически прояви в
горските територии са длъжни да инструктират участниците в тях за мерките за пожарна
безопасност и изискванията за защита на горските територии от пожари;
4. Сигнал за пожар в горски територии се подава на единния европейски номер за спешни
повиквания 112. Оповестяването на общината, ДГС/ДЛС и РДГ, на чиято територия е
възникнал пожарът, се извършва по схема за оповестяване при възникване на пожар в горските
територии;
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА

ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ:

1. Собствениците и/или ползватели на сгради и постройки осигуряват и поддържат
минерализована ивица с широчина не по-малко от 3 m, която отделя имотите им от горските
територии;
2. Лицата, стопанисващи пътищата, които минават през и/или покрай горски територии,
изпълняват следните противопожарни мерки и изисквания към пътищата и местата за спиране
и паркиране на превозни средства:

 поддържат чисти от сухи треви, дървесни отпадъци и други горими материали банкетите
и канавките на пътищата от пътната мрежа;
 провеждат санитарни противопожарни мероприятия съгласно изискванията на
утвърдените планове за дейностите по опазване от пожари, горскостопански планове и
програми, както и в плановете за управление на защитените зони и защитените територии
покрай пътищата от пътната мрежа и местата за спиране и паркиране;
 отделят местата за паркиране от околните площи с минерализована и/или санитарна
ивица, с параметри, определени в плановете за дейностите по опазване от пожари,
горскостопанските планове и програми, както и в плановете за управление на защитените зони
и защитените територии;
3. Не се допуска поставянето и/или складирането на дървени материали върху пътното
платно на горските пътища по начин, който намалява тяхната широчина;
4. Не се допуска оставянето на остатъци от сечта на разстояние, по-малко от 20 m от
краищата на пътните платна на пътищата от републиканската пътна мрежа, на горските
пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 m от краищата на платната на останалите
автомобилни пътища;
5. Забранява се устройването на места за палене на огън на разстояние, по-малко от 30 m от
газопроводи и продуктопроводи, и на разстояние, по-малко от 50 m от съоръженията към тях;
6. Забранява се оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане на мястото,
без той да бъде напълно изгасен;
7. Лицата, собственици или стопанисващи гробищни паркове, сметища, депа за отпадъци и
други обекти, граничещи или изградени в горските територии, са длъжни да изпълняват
следните изисквания за пожарна безопасност:
 ограждат с масивна или метална ограда или с телена мрежа с височина не по-малка от
1,5 m гробищните паркове, сметищата, депата за отпадъци и други обекти, граничещи или
изградени в горските територии;
 осигуряват от външната страна на оградата минерализована ивица с широчина не по-
малко от 2 m, която се поддържа в постоянна изправност.
8. Земеделските култури и трайни насаждения, разположени в горските територии или
граничещи с тях, се ограждат с минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 m,
изградена в територията за земеделско ползване.
9. Не се допуска натрупването на остатъци от земеделски култури на разстояние, по-малко
от 10 m, както и складирането на груби фуражи на разстояние, по-малко от 50 m от границите
на горските територии;
При неспазване на написаното по-горе и изискванията на Наредба №8 /11.05.2012 г. За
условията и реда за защита на горските територии от пожари, ще бъде потърсена
административно-наказателна отговорност.
Във връзка с настъпването на пролетно-летния сезон и стопанисването на
селскостопанските дворове е необходимо от Ваша страна да бъде изпълнено следното
изискване за пожарна безопасност:
1. Юридическите и физическите лица използващи светли горива (бензин/ дизел) за
техниката, която обслужва териториите си при извършване на проверки за осигуряване на
пожарната безопасност ще бъдат проверявани удостоверителните документи за съответните
съоръжения. При констатиране на липса на подобни удостоверителни документи ще бъдат

предприети необходимите административно наказателни действия


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background