Промени в Закона за авторското право и сродните му права.

Written by on 16/11/2022

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон
за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му
права.


Проектът па Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското
право и сродните му права (ЗИД на ЗАПСП) е изготвен с основна цел
въвеждане Директива 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17
април 2019 година за установяване на правила във връзка с упражняването
на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн
предавания на излъчващите организации и за препредаването на
телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83 ЕИО на
Съвета (Директива 789) и на Директива 2019/790 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните
му права в цифровия единен пазар и за изменение на Директиви 96/9/ЕО и
2001/29/ЕО на Съвета (Директива 790).
Със законопроекта се предлагат и някои изменения и допълнения,
насочени към усъвършенстване на съществуващата правна уредба, в това
число административно наказателните разпоредби, към осигуряване
използването на функцията „публичност“ на регистрите на наименованията
па артистичните групи и на лицата, получили регистрация за колективно
управление на права, водени от Министерство на културата.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background