Правителството одобри ново увеличение на максималния размер на държавния дълг

Written by on 08/06/2022

На свое заседание правителството одобри проект на Закона за
изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 година.

Със законопроекта се предвижда спешен пакет от антикризисни
мерки, насочени към намаляване на негативните последствия от
нарастващите цени на горивата и енергията, съответно нарастващия
инфлационен натиск върху най-засегнатите групи от обществото и бизнеса.
Целта е да се подкрепят българските граждани и бизнеса в условията на
безпрецедентна криза, породена от военните действия в Украйна и да се
смекчат сътресенията, предизвикани от високите цени на енергоносителите и
суровините за уязвимите групи от обществото и за икономиката на България.

С проекта на за изменение и допълнение на ЗДБРБ(закон за държавния бюджет на република България) за 2022 г. се предлагат мерки и по
отношение на обезпечаването на допълнителен ресурс от дългови източници
през 2022 г. за обслужването на предстоящите погашения по държавния
дълг, в т.ч. падежа през първото тримесечие на 2023 г. на облигациите,
емитирани на международните финансови пазари. Влизането в нов цикъл на
повишаване на основните лихви предполага предстоящо постепенно
увеличаване на цената на финансиране на правителствата. В тази обстановка
по-ранното „излизане на пазара“ и осъществяването на предварително
финансиране на падежиращ дълг, би могло да спести бъдещи разходи по
обслужването на държавния дълг. Следвайки такава стратегия би било
целесъобразно още през 2022 г. да се обезпечи ресурс за префинансиране на
предстоящите през март 2023 г. падежи на еврооблигации, емитирани на
международните финансови пазари, както и падежи на държавни ценни
книжа, емитирани на вътрешния пазар и погашения по външни държавни
заеми през следващата година, които са в общ размер на около 3,0 млрд.
лева. В тази връзка със законопроекта е предложено увеличение на
максималния размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през
2022 г. от 7,3 млрд. лв. на 10,3 млрд. лв., както и промяна на ограничението
за максимален размер на държавния дълг към края на 2022 г. от 35,5 млрд.
лв. на 38,5 млрд. лв.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background