Населението на област Търговище продължава да намалява

Written by on 13/05/2020

Населението на област Търговище е 110 914 души. Данните са към 31 декември 2019 г. Това представлява 1.6% от населението на България. Област Търговище се нарежда на 23-то място по брой на население в страната. В сравнение с 2018 г. населението на областта през 2019 г. намалява с 683 души, или с 0.6%. Сочи статистика на ТСБ Североизток ОСИ – Търговище

Мъжете са 54 164 (48.8%), а жените – 56 750 (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 048 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 16 302, или 14.7% от общия брой на населението в област Търговище. Спрямо 2018 г. този дял е с 0.1 процентни пункта по-малък.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2019 г. близо 22% са лицата на 65 и повече навършени години. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.4%, а на мъжете – 18.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2019 г. достига 44.1 години. Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е близо 44 години, а в селата около 45 години.

За 2019 г. граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Търговище към 31.12.2019 г. е 65 498 души, или 59.1% от населението в областта.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background