Община Търговище ще предоставя патронажна грижа на 118 възрастни и хора с увреждания

Written by on 21/08/2019

Днес, 21.08.2019 г., в Община Търговище се проведе начална пресконференция по Проект №BG05M9OP001-2.040-0083-С01 „Патронажна грижа в община Търговище“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. В нея участваха ръководителят на проекта Христалина Халачева, координаторът на проекта Меглена Цанкова и счетоводителят Емел Исуфова.

Основна цел на проекта да се подобри качеството на живот на възрастни хора и лица с увреждания в община Търговище, чрез предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. От патронажната грижа ще могат да се възползват лица на възраст над 65 години; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

Услугата ще се предоставя на 118 потребители в общината от специално нает и обучен за целта персонал. Той ще се състои от 17 души – домашни помощници, медицински сестри, социални работници, рехабилитатори и психолог. Те ще извършват посещения в домовете на потребителите и ще оказват съдействие при извършване на ежедневни дейности, психологическа подкрепа, консултиране, медицински услуги и придружаване на потребителите до различни институции. Към всеки потребител ще се прилага индивидуален подход, в зависимост от конкретното състояние или заболяване. 

Услугите ще бъдат предоставяни в съответствие с разработена от Министерство на здравеопазването програма /методика/ за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество.

Договорът, подписан от кмета на община Търговище и Министерството на труда и социалната политика, е по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Срокът на изпълнение е 15 месеца, считано от 01.07.2019 г. до 01.10.2020 г. Общата стойност на договора е 313 797.92 лева, от които 266 728.23 лв. европейско и 47 069.69 лв. национално съфинансиране.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background