Община Търговище започва подбор на персонал и потребители по проект „Патронажна грижа“

Written by on 13/08/2019

Община Търговище започва процедура за подбор на персонал за
почасово предоставяне на мобилни здравно-социални услуги и на
потребители по проект „Патронажна грижа в община Търговище“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
По проекта ще бъдат назначени двама социални работници, двама
рехабилитатори, пет медицински сестри, седем домашни помощници и
психолог. Те ще оказват съдействие до 2 часа на ден на възрастни и хора с
увреждания, които имат затруднения със самообслужването и излизането от
домовете си.
За длъжността „социален работник“ се изисква висше образование,
степен „бакалавър“, с професионално направление „Социални дейности” или
„Социална педагогика”.
Изискванията за длъжността „психолог“ са висше образование, степен
„бакалавър“.
За рехабилитаторите се изисква степен “професионален бакалавър”.
Медицинските сестри трябва да са с образователно-квалификационна
степен „специалист” или „бакалавър“, с професионално
направление/специалност „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“.
Кандидатите за домашни помощници трябва да имат завършено най-
малко средно образование.
За всички длъжности опитът в сферата на социалните услуги е
предимство.
Желаещите да участват в процедурата трябва да подадат документи на
гишета № 5 и № 6 в Центъра за административно обслужване на Общината
(ЦАО). Срокът е 5 септември. С одобрените по документи кандидати ще се
проведе и интервю.
Изискванията за заемане на всяка длъжност и необходимите за
кандидатстване документи са публикувани в уебсайта на Община Търговище,
като могат да бъдат получени и в ЦАО.
Определеният по програмата брой на потребителите за Търговище пък
е 118. Това могат да са: хора над 65 г., с ограничения или невъзможност за
самообслужване; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с
хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и
здравни грижи; лица след оперативна интервенция и след хоспитализация,нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните
семейства; самотно живеещи тежко болни лица.
Кандидатите могат да подават документи в срок до 13 септември в
ЦАО. Освен заявление, те трябва да приложат и медицински документи,
удостоверяващи здравословното им състояние.
На всички лица, подали заявления, ще бъде извършена индивидуална
оценка на потребностите, чрез посещение в дома им. На база оценките ще се
изготви окончателен списък на одобрените потребители за включване в
проекта.
Предоставянето на услугата ще започне през есента на 2019 г.
Продължителността на проекта е 12 месеца, а общата му стойност е близо
314 хил. лв.
Подробна информация за проекта може да бъде получена на тел.:
0601/6 87 39 в Община Търговище. Образци на документите за
кандидатстване са публикувани на адрес:
https://www.targovishte.bg/index.php?nav=372


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background