Близо 500 са постъпилите на работа безработни от областта през март

Written by on 24/04/2019

През МАРТ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 490 (това е със 79 повече от февруари). Започналите работа безработни без квалификация са 195, с работническа професия – 169, а специалистите със средно специално и висше образование – 126. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 69. Заетост е осигурена на 68 продължително безработни и на 20 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 282 безработни (броят им надхвърля с 53 този от февруари). С посредничеството на бюрата други 75 безработни от областта са наети по мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Общо обявените през март свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 408 (с 98 повече отколкото през февруари 2019 г.).

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 381 места в бюрата по труда, което е със 156 повече от февруари. Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (95), преработващата промишленост (68), търговията (34), държавното управление  (15), строителството (13) и др.

По програми, мерки за заетост и схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” в бюрата по труда в област Търговище през март са заявени 27 работни места.

Към края на март в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 5165. Техният брой намалява с 226 в сравнение с края на февруари. Като търсещи работа лица са регистрирани и 67 заети, 30 учащи и 55 пенсионери.

Равнището на безработица за област Търговище, е 10,5%, при 11,0% през предходния месец. /В сравнение с март 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,4 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за март 2019 г. е 5,9 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011 г.

  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново – 26,6% /518 безработни лица/, следват общините Опака – 24,6% /587/, Омуртаг – 17,3% /1333/, Попово – 10,8% /1243/, и най-ниско в община Търговище – 5,8% /1484/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на март са 2057 (40%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са две трети, а тези с основно и по-ниско образование са 64%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 57%, с работнически професии – 29%, специалисти – 14%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 50%, хората със средно образование са 44%, а висшистите – 6%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 49% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 42%, а младежите до 29 години – 9%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 331.

24 април 2019 г.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background