Нови правила за прием в детските ясли

Written by on 18/02/2019

Нови правила за прием в детските ясли и яслените групи в детските
градини в община Търговище са утвърдени със заповед на кмета д-р Дарин
Димитров. С тях се въвеждат срокове за кандидатстване, както и нови
критерии при класиране на децата.
Родители, които планират детето им да тръгне на ясла през септември,
подават заявления за прием до 31 март. Класирането ще е в периода от 1 до
10 април. Може да се кандидатства и през останалата част от годината, но
децата ще се приемат при наличие на свободни места в групите.
Няма определени прилежащи райони към яслите. Документи могат да
бъдат подадени за едно или повече заведения.
С предимство при класирането ще бъдат деца и заявители с настоящ
или постоянен адрес на територията на град Търговище от повече от 1
година. Преференции се ползват също от деца с починали родители, деца с
трайни увреждания над 50%, деца на работещи родители, трето и следващо
дете на многодетни родители, близнаци и други.
По-ранната дата на подаване на заявлението е без значение при
класирането.
Кандидатстването става на място в съответните заведения. С цел
сверяване на посочените в документите данни, се представят и оригинали
на: удостоверение за раждане на детето; документ за самоличност на
заявителя; документ за настойничество или за лице, полагащо грижи за
детето; документи, доказващи основанията за предимство по допълнителни
критерии.
Новите правила бяха разработени от Община Търговище, за да внесат
повече прозрачност и обективност по отношение на приема в яслите.
Правилата са публикувани на уебсайта на местната администрация:


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background