Откриват обновената Целодневна детска градина №9 „Приказка“ в гр. Търговище

Written by on 05/10/2018

На 09.10.2018 г. (вторник), от 11:00 ч., в двора на Целодневна детска градина №9 „Приказка”, гр. Търговище, ще се проведе церемония „Официално откриване“. Детското заведение е изцяло обновено и модернизирано по Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

На церемонията ще присъстват д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище, Даниела Димитрова – директор на детската градина, представители на фирмата, изпълнител на строителството, строителния и авторския надзор, Мирослава Павлова – ръководител на проекта. Поканени са представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, областният управител на Търговище, председателят на Общинския съвет, общински съветници, представители на медиите и други заинтересовани страни.

В рамките на проекта е извършен основен ремонт, цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата. С реализацията на заложените по проекта дейности е осигурена модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материалната база на Целодневна детска градина №9 „Приказка”. Изпълнените строително-монтажни работи са на стойност 1 161 524.79 лв. без ДДС. По проекта е направена и цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на обща стойност 78 035.66 лв. без ДДС.

          Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background